ALGEMENE VOORWAARDEN GREEN CHEF

ALGEMENE VOORWAARDEN GREEN CHEF

1. Wie zijn wij?

(1) Green Chef, onderdeel van HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52, 1114 AE te Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (KvK nummer: 54601312, Btw-identificatienummer: NL851367227B01) en zal hierna ook worden aangeduid als “Green Chef” of “wij”.

(2) Green Chef verkoopt en levert wekelijkse maaltijdboxen op basis van een flexibel abonnement (hierna aangeduid als: ‘maaltijdbox’). De verkoop geschiedt via onze website www.greenchef.nl.

(3) Ook verkoopt Green Chef cadeaubonnen en biedt zij vouchers en kortingscodes aan.

(4) De maaltijdbox, Premium gerechten, aanvullende (vers)producten, cadeaubonnen, vouchers en/of kortingscodes zullen hierna ook wel worden aangeduid als de “producten’. De koop en levering van producten komt tot stand door middel van een overeenkomst tussen jou en Green Chef (hierna aangeduid als: ‘overeenkomst’).

2. Toepasselijkheid

(1) Op alle overeenkomsten die Green Chef sluit met klanten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. De klant zal hierna ook wel worden aangeduid als: “klant” of “je/jij”. Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar en te downloaden via https://www.greenchef.nl/terms.

(2) Wij behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zullen wij je ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de gewijzigde algemene voorwaarden, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen door deze op te zeggen via jouw klantaccount of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website (https://www.greenchef.nl/contact), met inachtneming van de deadline voor wijzigingen, pauzeren, opzeggen en herroepen, welke te raadplegen is via de Veelgestelde vragen of via jouw klantaccount (hierna aangeduid als: de “deadline voor wijzigingen”). Indien je de overeenkomst niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden gebruik maken van onze producten, dan zijn de gewijzigde algemene voorwaarden vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

3. Het aanbod

(1) De aangeboden producten inclusief de vermelde prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod dat door jou kan worden aanvaard.

(2) Ons aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. We kunnen echter niet voorkomen dat er soms een vergissing wordt gemaakt waarbij we opmerken dat kennelijke vergissingen in het aanbod Green Chef niet binden. (3) Ons aanbod richt zich op eindverbruikers in Nederland. De bestelde producten zijn uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.

4. Totstandkoming overeenkomst

(1) Om een bestelling te plaatsen vragen we je om een klantaccount aan te maken om jouw bestelling en voorkeuren te kunnen beheren en waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen. In jouw klantaccount kan je jouw maaltijdvoorkeuren doorgeven. Indien je geen keuze voor maaltijden maakt of je maaltijdvoorkeuren niet tijdig wijzigt met inachtneming van de deadline voor wijzigingen worden jouw maaltijden automatisch geselecteerd. Tevens kan je in jouw klantaccount verschillende aanvullende producten en/of extra maaltijden toevoegen aan jouw bestelling tegen een meerprijs.

(2) Na het aanmaken van een klantaccount kan je het door Green Chef in de bestelprocedure beschikbaar gestelde (online) bestelformulier volledig invullen en bevestigen. Door het invullen van het (online) bestelformulier aanvaard je het vrijblijvend aanbod van Green Chef. Ontvangst van het ingediende bestelformulier wordt direct elektronisch bevestigd. Deze bestellingsbevestiging vormt echter niet automatisch het akkoord en het vrijblijvend aanbod van Green Chef kan onverwijld na de aanvaarding worden herroepen.

(3) Green Chef behoudt zich het recht voor om de offerte zonder opgave van redenen te weigeren tot de deadline voor wijzigingen. Er ontstaat een recht op levering van de bestelde maaltijdboxen en/of andere bestelde aanvullende producten na afloop van de deadline voor wijzigingen en na acceptatie door Green Chef. In elk geval kan Green Chef een offerte weigeren indien er sprake is van een situatie zoals omschreven in §3(3) en §13(2) van deze algemene voorwaarden.

(4) Een overeenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde of voor bepaalde tijd.

(5) Om een klantaccount aan te maken en een bestelling te plaatsen, dien je achttien (18) jaar of ouder te zijn. Green Chef verkoopt en levert geen producten aan personen onder de achttien (18) jaar.

(6) Green Chef houdt ervan om je af en toe te verrassen met extra producten, zoals een sample of aanbiedingen van derden. Je kan echter geen rechten ontlenen aan de ontvangst van extra producten, bijvoorbeeld door aanprijzing hiervan via onze kanalen en/of social media.

5. Jouw verplichtingen

(1) Alle informatie die je op enig moment aan Green Chef opgeeft, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag niet aan derden worden doorgegeven. Je moet het wachtwoord veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies of doorgifte schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijvoorbeeld elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag jij zelf de volledige verantwoordelijkheid. Green Chef is voor eventuele schade als gevolg van onjuiste informatie en/of verlies van jouw wachtwoord niet aansprakelijk en je vrijwaart Green Chef tegen eventuele aanspraken van derden.

(2) Je bent verplicht de productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet opvolgen van productlabels, product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen is Green Chef niet aansprakelijk en je vrijwaart Green Chef tegen eventuele aanspraken van derden.

6. Bezorging

(1) De tijdsvensters voor bezorging, zoals vermeld in het klantaccount op de website, in de app en in de bevestigingsmail zijn indicatief. De door jou gekozen bezorgdag en/of het door jou gekozen tijdsvenster kunnen onder andere door onvoorziene omstandigheden, overmacht (zie §11(5)) of in verband met feestdagen afwijken.

(2) In bepaalde gevallen kan Green Chef extra kosten rekenen voor bezorging in een specifiek tijdsvenster. Extra kosten die in rekening worden gebracht bij de levering van de door jou bestelde producten worden altijd vooraf gecommuniceerd bij de keuze van het tijdsvenster.

(3) De dag vóór de bezorging ontvang je een push notificatie en/of e-mail met een preciezer bezorgmoment binnen het door jou gekozen tijdsvenster. Wij behouden ons het recht voor om met een afwijking van dertig (30) minuten jouw producten te bezorgen. Wij kunnen de levertijden helaas niet garanderen. Mochten we toch later zijn, dan zijn we niet aansprakelijk voor de te late leveringen.

(4) Wij behouden ons het recht voor om pas na betaling van 50% van het totaalbedrag van de bestelling bij de klant te bezorgen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan je geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

(5) Wij bezorgen overal in Nederland, met uitzondering van Vlieland en Terschelling. Als de overeenkomst een cadeaubon, voucher of kortingscode betreft, wordt deze per e-mail toegestuurd.

(6) Wij bezorgen op het adres dat je in jouw klantaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering wanneer je deze voor de deadline voor wijzigingen aan ons hebt doorgegeven.

(7) Je bent verplicht ervoor te zorgen dat de persoonlijke bezorging van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres en gedurende het door jou opgegeven tijdsvenster mogelijk is. Mocht de bezorging niet mogelijk zijn, dan ben je in gebreke voor wat betreft de acceptatie; de eventuele kosten en schade komen dan voor jouw rekening.

(8) Als de persoonlijke bezorging van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of door deze voor de deur van de woning te plaatsen. Dit kun je aangeven als bezorgopmerking in jouw klantaccount. De bezorging op deze wijze komt geheel voor jouw risico en Green Chef is niet verantwoordelijk voor het eventueel bederven of verdwijnen van de producten. De bezorgopmerking is niet bindend en Green Chef kan hiervan afwijken, bijvoorbeeld in geval van (extreme) weersomstandigheden waarbij de kwaliteit van de producten niet langer kan worden gegarandeerd of in andere gevallen van overmacht (§11(5)).

(9) Bij de levering van een bestelling die alcohol bevat, behouden wij ons steeds het recht voor om naar een geldig legitimatiebewijs te vragen indien twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt in ieder geval voor personen tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan het minimumleeftijdsvereiste kan worden voldaan, is onze bezorger gerechtigd de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven.

7. Prijzen en verzendkosten

(1) Prijzen zijn inclusief omzetbelasting (btw) en inclusief bezorgkosten binnen Nederland, tenzij anders is vermeld.

(2) Voor bepaalde producten, zoals bij Premium gerechten en aanvullende producten, geldt een meerprijs. De meerprijs staat vermeld en worden in rekening gebracht bij het opslaan van de door jou gekozen producten.

(3) De vorderingen van Green Chef zijn per direct opeisbaar.

(4) Voor betaling kan je alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalmogelijkheden. Je bent verplicht binnen de overeengekomen betalingstermijn te betalen.

(5) Green Chef is te allen tijde gerechtigd de prijzen aan te passen. Van eventuele voorgenomen prijswijzigingen zullen wij je ten minste veertien (14) dagen van tevoren op de hoogte stellen. Mocht je bezwaar hebben tegen de prijswijzigingen, dan heb je de mogelijkheid jouw overeenkomst te beëindigen in welk geval je jouw overeenkomst kan opzeggen via jouw klantaccount of via één van onze contactmogelijkheden die je kan vinden op onze website (https://www.greenchef.nl/contact/), met inachtneming van de deadline voor wijzigingen. Indien je de overeenkomst echter niet (tijdig) beëindigt c.q. opzegt, en je blijft vanaf de aangekondigde ingangsdatum van de prijswijzigingen gebruik maken van onze producten, dan zijn de prijswijzigingen vanaf dat moment op jouw overeenkomst van toepassing.

(6) Indien je na een opzegging opnieuw wekelijkse maaltijdboxen op basis van een flexibel abonnement wilt ontvangen, betaal je de op dat moment geldende (nieuwe) prijzen.

8. Betaling

(1) Bestellingen worden in rekening gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode. Je kan aanvullende betaalmethoden toevoegen aan je klantaccount op elk gewenst moment. Deze gebruiken we als de betaling via jouw voorkeursmethode niet werkt.

(2) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de gegevens van jouw betaalmethode geldig en actueel zijn. Wij accepteren iDeal, Visa, MasterCard, Discover, American Express, PayPal, Apple Pay en Klarna Pay Later.

(3) Als je tijdens het bestelproces kiest voor betaling via iDeal, verifiëren we eerst alleen je betaalmethode en wordt het volledige bedrag vervolgens via SEPA-incasso afgeschreven. Daarnaast geef je toestemming aan Adyen B.V. en Braintree (handelend voor Green Chef) om doorlopende SEPA- incasso-opdrachten naar jouw bank te sturen om een bedrag van je rekening af te schrijven.

(4) Als je in het bestelproces voor betaling via PayPal, Apple Pay of creditcard kiest, wordt het bedrag doorlopend afgeschreven van je PayPal- account of creditcard.

(5) Het is je eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat je op het moment van betaling voldoende saldo op jouw bankrekening hebt staan.

(6) Als je het niet eens bent met een SEPA-incasso- afschrijving als bedoeld onder §8(3) of een betaling via PayPal of creditcard als bedoeld onder §8(4), kun je deze onder de voorwaarden afgesproken tussen jou en jouw bank laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

(7) Als je met Klarna Pay Later betaalt, ontvang je altijd eerst de producten en heb je een betaaltermijn van veertien (14) dagen. Met Klarna Pay Later is bezorgen op een afleveradres dat afwijkt van het opgegeven factuuradres niet mogelijk. Meer informatie en de volledige voorwaarden van Klarna Pay later vind je op https://www.klarna.com/nl/voorwaarden/. Als je met Klarna Pay Later betaalt, hoef je geen betaalgegevens op te geven.

(8) Als een betalingsopdracht niet kan worden uitgevoerd vanwege onvoldoende saldo, onjuiste of verouderde betaalgegevens en/of overige geschillen, kunnen de bestellingen nog steeds worden bezorgd. In zulke gevallen zal Green Chef nogmaals de betaling uitvoeren. We behouden ons het recht voor om het openstaande bedrag terug te vorderen door de betaling opnieuw uit te voeren via de opgegeven betaalmethode of via de aanvullende betaalmethoden die jij in jouw klantaccount hebt staan.

(9) Als de pogingen om de betaling opnieuw uit te voeren niet lukken, behouden wij ons het recht voor om de schuld op een andere manier terug te vorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde partij. Wij behouden ons het recht voor om toekomstige bestellingen te onderbreken of te annuleren wanneer betalingen verschuldigd blijven. Als je de verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt, zoals aangegeven in de correspondentie, kan een boete van drie (3) euro per aanmaning worden toegepast. Het beheer en de opvolging van verlate betalingen kan worden overgedragen aan een incassobureau. De incassokosten worden aan jou doorberekend.

(10) Green Chef is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst, zoals het bezorgen van maaltijdboxen, te onderbreken als en zolang jij als klant niet (volledig) aan jouw betalingsverplichtingen hebt voldaan.

9. Pauzeren en opzeggen

(1) Green Chef bestelt de producten ten behoeve van jouw overeenkomst wekelijks voorafgaand aan de levering bij jou. In alle gevallen, bij pauzeren en opzeggen, dien je om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende producten te voorkomen, vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te pauzeren of op te zeggen.

Indien je de overeenkomst vóór de deadline voor wijzigingen pauzeert of opzegt zal je in de volgende week geen producten ontvangen. De deadline voor wijzigingen geldt ook voor eventuele overige wijzigingen van de overeenkomst.

Pauzeren

(2) Je kunt op elk moment een overeenkomst pauzeren. Dit betekent dat je in een bepaalde week de levering van jouw producten laat uitvallen. De week erna wordt de bezorging weer hervat, tenzij je opnieuw pauzeert. De mededeling over het pauzeren van jouw overeenkomst dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw klantaccount.

Opzeggen

(3) Indien je een flexibel abonnement bent aangegaan die strekt tot de wekelijkse levering van maaltijdboxen, spreken wij van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan je te allen tijde opzeggen. De mededeling over het opzeggen van jouw overeenkomst kan wekelijks en dien je vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw klantaccount. De opzegging van de overeenkomst zal dan definitief in werking treden.

(4) Indien je een ander aanvullend product bij jouw maaltijdbox bestelt vormt dit een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan wordt niet automatisch verlengd maar stopt vanzelf.

Heb je een aanvullend product besteld, maar wil je deze toch niet ontvangen, dan dien je de mededeling over het annuleren van jouw bestelling vóór de deadline voor wijzigingen door te geven via jouw klantaccount. De opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd zal dan definitief in werking treden.

(5) Je kan de overeenkomst opzeggen op dezelfde wijze als waarop die is aangegaan; daarnaast kan je altijd opzeggen via één van onze contactmogelijkheden op onze website (https://www.greenchef.nl/contact) of via je online klantaccount. Vanwege technische reden kan je de eerste maaltijdbox die je ontvangt enkel opzeggen via de klantenservice (https://www.greenchef.nl/contact).

10. Vouchers, kortingscodes, cadeaubonnen

(1) Green Chef biedt cadeaubonnen, kortingscodes en andere varianten van vouchers aan, waarbij activering per e-mail noodzakelijk is, zodat klanten van Green Chef producten kunnen ontvangen.

(2) Een aangeboden gratis maaltijdbox en/of korting is bedoeld om nieuwe klanten de kans te geven om Green Chef uit te proberen. Kortingscodes en vouchers hebben alleen betrekking op een nieuw abonnement bij Green Chef, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zoals een korting bedoeld voor voormalige klanten. Als je al een bestaand abonnement hebt, dan kan je de kortingscode en/of voucher niet inwisselen. Per huishouden is het mogelijk om slechts één keer een korting te verzilveren. Per huishouden is het toegestaan om slechts één account te hebben.

(3) Green Chef bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een gratis maaltijdbox en/of korting en kan de voorwaarden of duur beperken om misbruik van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen te voorkomen. Wij doen controles per huishouden om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van de gratis maaltijdboxen en/of kortingen. Aan de hand van de gegevens die voor een bestaande of recente overeenkomst worden gebruikt, zoals jouw naam, telefoonnummer, bezorgadres, e-mailadres en/of betaalmiddel, kunnen we bepalen of je in aanmerking komt voor de gratis maaltijdbox en/of korting.

(4) Sommige producten kunnen uitgesloten zijn van de korting, zoals producten tegen een aanvullende prijs en eenmalige aanvullende producten, tenzij dit uitdrukkelijk anders staat vermeld.

(5) Kortingscodes en vouchers kunnen enkel verzilverd worden op de Green Chef website en kunnen slechts eenmalig worden gebruikt. De kortingscodes en vouchers zijn niet te combineren met andere aanbiedingen en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Denk er ook aan dat sommige kortingscodes alleen geldig zijn op een bepaald type producten.

(6) Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handelingen wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de gratis proefperiode en/of kortingscodes wordt ontzegd. Green Chef heeft het recht om kortingscodes en vouchers in te trekken c.q. ongeldig te maken indien zij dit noodzakelijk acht om wat voor reden dan ook.

11. Aansprakelijkheid van Green Chef

(1) Green Chef is slechts aansprakelijk voor door de klant geleden zaak- en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van een verplichting van Green Chef, of indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Green Chef of diens medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Green Chef verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

(2)Aansprakelijkheid van Green Chef voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of inkomen, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

(3) Green Chef is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van door jou aan ons verstrekte onjuiste informatie en/of het verlies van jouw wachtwoord, en je vrijwaart Green Chef tegen eventuele aanspraken van derden.

(4) Green Chef is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door het niet opvolgen van door Green Chef gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en je vrijwaart Green Chef tegen eventuele aanspraken van derden.

(5) Green Chef is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht, waaronder bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend wordt verstaan: werkstaking, ziekte, brand, storingen bij Green Chef of haar leveranciers, transportproblemen, (extreme) weersomstandigheden, geweld, oproer, rellen of optreden van politie en/of brandweer. Onder overmacht wordt ook verstaan dergelijke onvoorziene omstandigheden bij derden waarvan Green Chef gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

(6) De aansprakelijkheidsregelingen in de voorgaande alinea's gelden ook voor (persoonlijke) aansprakelijkheid van organen, medewerkers en hulppersonen van Green Chef. Zij kunnen hier een beroep op doen.

12. Privacy

(1) Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij jouw persoonsgegevens. Om je te informeren over wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring die je kan vinden op onze website of via https://www.greenchef.nl/privacy-policy. Vragen over hoe Green Chef met jouw persoonsgegevens omgaat kun je richten aan privacy@Greenchef.nl.

(2) Indien je een bestelling plaatst, gebruikt Green Chef jouw e-mailadres om je vergelijkbare producten en diensten aan te bieden per e-mail. Indien je niet langer nieuwsbrieven wilt ontvangen dan kan je je te allen tijde uitschrijven of jouw voorkeuren wijzigingen. Dit kan via de link onderaan de e-mails of via onze klantenservice. Je kunt je ook uitschrijven via de instellingen in jouw klantaccount. Meer informatie over e-mailmarketing en het gebruik van jouw persoonsgegevens bij onze overige marketing kanalen vind je op https://www.greenchef.nl/privacy-policy.

13. Fraude

(1) Wij behouden ons het recht voor om alle klantaccounts te onderzoeken waarvan we vermoeden dat er sprake is van onjuiste- of frauduleuze activiteiten.

(2) Wij behouden ons het recht voor om jouw bestelling, abonnement en/of klantaccount na onjuiste- of frauduleuze activiteiten te blokkeren of te beëindigen.

14. Klachten

(1) Kwaliteit staat bij Green Chef hoog in het vaandel en wij doen er alles aan om klachten te voorkomen. Binnen Green Chef hanteren wij een klachtenbeleid dat te raadplegen is op onze website https://www.greenchef.nl/pages/tevredenheid. We komen binnen vijf (5) werkdagen met een inhoudelijke reactie op de ingediende klacht.

(2) Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw klacht hebben behandeld, kun je jouw klacht melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

15. Intellectueel eigendom

(1) Onze app, website en producten zijn door intellectuele eigendomsrechten beschermd. De rechten op bijvoorbeeld logo’s, software, teksten en beelden liggen bij Green Chef, haar groepsmaatschappijen en/of bij degene van wie wij een licentie hebben gekregen. Het is niet toegestaan om delen van onze app, website of producten zonder onze uitdrukkelijke toestemming openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

16. Herroeping

(1) Je hebt het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van jouw eerste maaltijdbox, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Producten met een beperkte houdbaarheid zijn uitgezonderd van herroeping. Daarom betaal je in geval van herroeping enkel voor de gedurende deze veertien (14) dagen reeds geleverde maaltijdboxen en de maaltijdboxen die reeds ingepland zijn. Om de bestelling (en dus ook om levering en een betalingsverplichting) van de volgende maaltijdbox en eventuele aanvullende producten te voorkomen, dien je vóór de deadline voor wijzigingen de overeenkomst te herroepen. (2) Je hebt tevens het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen vanaf de levering van bepaalde aanvullende producten, zonder opgave van redenen, de bestelling van dit aanvullende product te herroepen. Aanvullende producten met een beperkte houdbaarheid kan je niet herroepen. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn voor eigen rekening. (3) Voor het herroepen van de overeenkomst kan je vrijblijvend gebruik maken van het modelformulier hetgeen te vinden is in Bijlage I van de algemene voorwaarden of door het modelformulier in pdf te downloaden.

17. Overige bepalingen

(1) Op alle overeenkomsten tussen Green Chef en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

(2) Voor zover dwingend recht dit toelaat, worden alle geschillen die uit de overeenkomst tussen Green Chef en jou als klant voortvloeien, uitsluitend berecht door de rechtbank Amsterdam.

(3) Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

Green Chef, onderdeel van HelloFresh Benelux B.V. - 5 aug 2022

Bijlage I - Modelformulier voor Herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen) Download hier als PDF

Aan: Green Chef Spaklerweg 50 - 52 1114 AE Amsterdam opzeggingen@Greenchef.nl

Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst () herroep/herroepen (*)

Besteld op () /Ontvangen op ()

Naam/Namen consument(en) Adres consument(en) Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

, Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is